Đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 môn Sử – Tài liệu luyện thi môn Sử

192

ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

Các anh/chị  cập nhật liên tục và ghi nguồn giúp

– Full 301, 302, 303, 306, 307, 308, 311, 312, 316, 321, 305, 313, 317, 320

 • Đề thi THPT 2017 môn Toán kỳ thi trung học phổ thông quốc gia – Tài liệu ôn thi
 • Đề thi anh thpt quốc gia 2017 mã đề 404 – Luyện ôn thi đại học
 • Đáp án đề thi thpt quốc gia môn Văn và môn Toán trường Nguyễn Gia Thiều
 • Đề thi văn thpt quốc gia 2014 môn tiếng Anh, Sử, Địa – tài liệu ôn thi
 • Đề ôn thi thpt quốc gia 2018 môn Toán 101 Lý Hóa 201 – Tài liệu ôn thi đại học

 • Mã đề: 301 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.D 2.D 3.A 4.D 5.A 6.A 7.C 8.B 9.A 10.B
  11.C 12.C 13.B 14.B 15.C 16.C 17.C 18.A 19.B 20.C
  21.A 22.D 23.C 24.B 25.B 26.A 27.D 28.A 29.C 30.A
  31.D 32.A 33. D 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.B 40.A

   

  Mã đề: 302 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.B 2.B 3.C 4.C 5.D 6.C 7.B 8.A 9.D 10.D
  11.B 12.B 13.A 14.C 15.C 16.C 17.A 18.B 19.B 20.B
  21.C 22.D 23. D 24.A 25.B 26.B 27.A 28.C 29.A 30.D
  31.D 32.B 33. D 34.A 35.C 36.B 37.B 38.C 39. D 40.C

  Mã đề: 303 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.D 7.C 8.B 9.D 10.A
  11.B 12.A 13.B 14.D 15.C 16.D 17.A 18.A 19.C 20.B
  21.B 22.A 23. D 24.B 25.D 26.D 27.C 28.D 29.C 30.B
  31.D 32.B 33. D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.C 40.C

   

  Mã đề: 304 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  Mã đề: 305 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.D 8.D 9.A 10.B
  11.B 12.A 13.D 14.A 15.B 16.C 17.C 18.D 19.B 20.A
  21.C 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.B 28.D 29.A 30.D
  31.D 32.B 33.D 34.D 35.D 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A

  Mã đề: 306 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.C 10.B
  11.A 12.A 13.D 14.B 15.A 16.D 17.B 18.B 19.A 20.B
  21.A 22.D 23.B 24. C 25.D 26.A 27.C 28.B 29.C 30.A
  31.D 32.C 33.C 34.A 35.D 36.C 37.A 38.C 39.B 40.B

  Mã đề: 307 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.A 2.A 3.A 4.C 5.C 6.B 7.D 8.B 9.C 10.C
  11.B 12.A 13.D 14.D 15.D 16.B 17.D 18.D 19.C 20.D
  21.A 22.C 23.C 24.B 25.D 26.D 27.B 28.C 29.B 30.D
  31.D 32.A 33.B 34.A 35.A 36.B 37.C 38.C 39.A 40.A

  Mã đề: 308 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.D 2.C 3.B 4.C 5.A 6.B 7.D 8.D 9.D 10.A
  11.A 12.B 13.A 14.B 15.D 16.D 17.C 18.D 19.C 20.C
  21.C 22.A 23.B 24.D 25.D 26.B 27.B 28.D 29.B 30.D
  31.C 32.B 33. D 34.B 35.B 36.D 37.B 38.C 39.D 40.C

  Mã đề: 309 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  Mã đề: 310 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  Mã đề: 311 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.B 2.D 3.C 4.B 5.C 6.D 7.D 8.D 9.C 10.C
  11.D 12.C 13.C 14.D 15.C 16.A 17.B 18.B 19.B 20.B
  21.C 22.A 23.A 24.C 25.D 26.B 27.C 28.B 29.D 30.B
  31.D 32.B 33.C 34.B 35.A 36.D 37.D 38.B 39.C 40.C

  Mã đề: 312 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.C 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.D 8.D 9.B 10.B
  11.C 12.A 13.D 14.A 15.B 16.A 17.B 18.C 19.D 20.A
  21.C 22.B 23. D 24.C 25.D 26.A 27.A 28.B 29.A 30.C
  31.C 32.C 33.C 34.B 35.B 36.D 37.C 38.C 39.D 40.D

  Mã đề: 313 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.B 2.A 3.C 4.D 5.A 6.A 7.B 8.C 9.C 10.A
  11.C 12.C 13.D 14.C 15.D 16.A 17.A 18.D 19.A 20.D
  21.D 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.A 28.B 29.C 30.B
  31.C 32.D 33.D 34.C 35.D 36.B 37.B 38.C 39.A 40.B

  Mã đề: 314 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  Mã đề: 315 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  Mã đề: 316 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.C 2 C. 3.C 4.B 5.D 6.D 7.C 8.B 9.B 10.A
  11.B 12.C 13.D 14.D 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.A
  21.C 22.B 23.C 24.A 25.D 26.C 27.B 28.A 29.C 30.B
  31.B 32.A 33. D 34.B 35.C 36.D 37.B 38.D 39.C 40.A

  Mã đề: 317 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.D 2.C 3.B 4.D 5.B 6.D 7.B 8.C 9.C 10.A
  11.D 12.A 13.B 14.A 15.D 16.B 17.B 18.D 19.A 20.B
  21.C 22.C 23.C 24.A 25.B 26.A 27.B 28.D 29.C 30.D
  31.A 32.A 33. D 34.D 35.B 36.D 37.D 38.C 39.C 40.A

  Mã đề: 318 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  Mã đề: 319 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
  11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20
  21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
  31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  Mã đề: 320 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.B 2.D 3.A 4.B 5.B 6.A 7.C 8.D 9.A 10.D
  11.D 12.B 13.D 14.A 15.D 16.D 17.A 18.A 19.A 20.A
  21.D 22.C 23.B 24.C 25.B 26.C 27.A 28.D 29.A 30.A
  31.B 32.D 33. D 34.D 35.A 36.A 37.D 38.B 39.B 40.B

  Mã đề: 321 ĐỀ THI THPT QG MÔN SỬ NĂM 2018

  1.B 2.D 3.B 4.C 5.B 6.B 7.A 8.A 9.B 10.C
  11.A 12.D 13.B 14.D 15.B 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
  21.D 22.C 23.A 24.A 25.C 26.A 27.B 28.C 29.C 30.B
  31.A 32.A 33. D 34.A 35.C 36.A 37.D 38.A 39.D 40.D

   


  Bạn đang đọc bài viết Đáp án đề thi thpt quốc gia 2018 môn Sử – Tài liệu luyện thi môn Sử tại chuyên mục Tin Giáo Dục, trên website Tin Tức hôm nay mới nhất.

 • Đáp án đề thi thpt quốc gia môn Văn và môn Toán trường Nguyễn Gia Thiều
 • Đề thi thpt quốc gia 2016 môn Ngữ Văn – Tài liệu luyện thi
 • Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật Lý tại Hưng Yên 2019
 • Đề thi thpt quốc gia 2017 môn Văn – Tài liệu luyện thi môn Văn
 • Đáp án đề thi thpt quốc gia 2017 môn toán – tài liệu ôn tập
 • Đề thi thpt quốc gia 2018 môn Sinh Học – Tổng hợp tài liệu ôn thi cuối cấp
 • Đề thi thpt quốc gia 2018 môn lý mã đề 202 – Tài liệu luyện thi đại học
 • Đề thi thử THPT quốc gia môn Văn 2019 – 2018 có đáp án chi tiết trường chuyên Vinh của bộ GDĐT mới nhất
 • Đề thi anh thpt quốc gia 2017 mã đề 404 – Luyện ôn thi đại học
 • Chi tiết đề thi thử THPTQG môn Anh 2019 trường chuyên Ngoại ngữ lần 1