Chi tiết điểm chuẩn Học viện Tài chính các năm gần đây

Chi tiết điểm chuẩn Học viện Tài chính các năm gần đây 

Tham khảo chi tiết điểm chuẩn Học viện Tài chính 2020, 2019 và 2018 cho các ngành và chuyên ngành. 

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm gần đây 

Điểm chuẩn Học viện Tài chính được tính như nhau:

– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh thuộc chương trình chuẩn và các chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao như: Phân tích tài chính, Hải quan & Logistics, Tài chính doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính) và Kế toán doanh nghiệp, điểm chuẩn (điểm xét tuyển) = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)× 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân]. 

– Đối với những ngành học còn lại: Điểm chuẩn (điểm xét tuyển) = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT).

Bên cạnh đó, Học viện Tài chính cũng xét đến một số tiêu chí phụ trong quá trình tính điểm chuẩn như: nếu số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu của ngành xét tuyển thì các thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách phải xét thêm các tiêu chí phụ như: Điểm môn Toán hay thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của mình. 

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2020

Điểm chuẩn Học viện tài chính 2020 hệ Đại học chính quy được công bố chi tiết như sau: 

TT
Mã ngành/chuyên ngành
Tên ngành/chuyên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Điểm xét tuyển
Tiêu chí phụ
Điểm môn Toán Thứ tự nguyện vọng
1 7340201C06 Hải quan & Logistics A01, D01, D07 31,17 ≥ 8,80 NV1-5
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01, D01, D07 31,80 ≥ 8,20 NV1-3
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01, D01, D07 30,17 ≥ 9,40 NV1-4
4 7340302C21 Kế toán doanh nghiệp A01, D01, D07 30,57 ≥ 9,00 NV1-2
5 7340302C22 Kiểm toán A01, D01, D07 31,00 ≥ 9,00 NV1-8
6 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D07 32,70 ≥ 8,80 NV1
7 7310101 Kinh tế A01, D01, D07 24,70
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 25,50 ≥ 8,80 NV1-8
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D07 25,00
10 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 25,00
11 7340301 Kế toán A00, A01,D07 26,20
12 7340301D Kế toán D01 26,20
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D07 24,85 ≥ 8,60 NV1-4

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2019

Điểm chuẩn Học viện tài chính 2019 hệ Đại học chính quy được công bố chi tiết như sau:

STT
Mã ngành/chuyên ngành
Tên ngành/chuyên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Thứ tự ưu tiên
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
Điểm môn Toán
Thứ tự nguyện vọng
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 7 24 7.6 2
2 7310101 Kinh tế A01, D01 7 24.3 8.5 2
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 7 26.8 8.9 1
4 7340201 Tài chính -Ngân hàng A00, A01 7 25.4 8.8 4
5 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 7 22.8 8.4 2
6 7340301 Kế toán A00, A01 7 24.1 8 2
7 7340301D Kế toán D01 7 23.5 8.4 2
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01 7 22.2 7.5 3

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2018
Điểm chuẩn Học viện tài chính 2018 hệ Đại học chính quy được công bố chi tiết như sau:

STT
Mã ngành/chuyên ngành
Tên ngành/chuyên ngành
Tổ hợp xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Tiêu chí phụ
Điểm môn Toán
Thứ tự nguyện vọng
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 27.72 4.8 1-5
2 7310101 Kinh tế A01, D01 20.55 6.8 1
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 21.3 7.8 1-7
4 7340201 Tài chính -Ngân hàng A00, A01 20 6 1-5
5 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 20 6.6 1-6
6 7340301 Kế toán A00, A01 21.25 6 1-3
7 7340301D Kế toán D01 21.55 6.6 1
8 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01 19.75

Năm 2020, Ngôn ngữ Anh là ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Học viện Tài Chính với 32,7 điểm. Tương tự, một ngành có điểm chuẩn ở ngưỡng cao, đạt từ 30 điểm trở lên như: Tài chính doanh nghiệp (30,17 điểm), (Kế toán doanh nghiệp (30,57 điểm), Hải quan & Logistics (31,17 điểm), Phân tích tài chính (31,8 điểm). Điểm chuẩn Học viện Tài chính 3 năm gần đây có xu hướng tăng dần. Nếu như vào năm 2018, ngành Kinh tế chỉ có điểm chuẩn là 20,55 thì sang đến năm 2019, điểm xét tuyển tăng lên 24,3 và chạm mốc 24,7 vào năm 2020. Tương tự, các một số ngành “hot” khác của trường Học viện Tài chính như Tài chính – ngân hàng, Kế toán hay Hệ thống thông tin quản lý. Trong khi đó, điểm xét tuyển của ngành Kinh tế đang ở mức thấp nhất, chỉ đạt 24,7 điểm.