Báo cáo tài chính nhà nước là gì? Hình thức và các quy định lập báo cáo tài chính nhà nước

Báo cáo tài chính nhà nước là gì? Đây là một trong những câu hỏi mà không ít người đang thắc mắc. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ý nghĩa, hình thức và các quy định lập báo cáo tài chính nhà nước qua bài viết dưới đây nhé.

Báo cáo tài chính nhà nước có nghĩa là gì?

Báo cáo tài chính nhà nước là việc báo cáo kết quả hoạt động TCNN, báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh tình hình thu nhập, các khoảng chi phí và kết quả hoạt động tài chính của Nhà nước như thông tin về tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn của nhà nước trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.

Báo cáo tài chính nhà nước là gì?
Báo cáo tài chính nhà nước là gì?

Báo cáo tài chính nhà nước bao gồm những gì?

Nội dung của báo cáo tài chính nhà nước gồm các điều sau đây:

Tài sản của Nhà nước: bao gồm toàn bộ tài sản Nhà nước giao cho các đơn vị thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này nắm giữ, quản lý và sử dụng theo quy định: Trong đó tiền và các khoản tương đương bằng tiền; các khoản phải thu; số hàng tồn kho; khoản đầu tư tài chính; khoản cho vay; tài sản cố định hiện hữu hình; xây dựng cơ bản đang dở dang; tài sản cố định vô hình; các loại tài sản khác.

Nợ phải trả của Nhà nước: bao gồm toàn bộ các khoản nợ của Chính phủ, nợ của chính quyền địa phương và các khoản chi phí phải trả khác của các đơn vị thuộc đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này có nghĩa vụ phải trả.

bb bao gồm nguồn vốn hình thành tài sản; thặng dư (hoặc thiếu hụt) lũy kế từ hoạt động TCNN, nguồn vốn khác của Nhà nước.

Quy định về lập báo cáo tài chính nhà nước

Tại Hội thảo Dự thảo Nghị định về Báo cáo tài chính Nhà nước do Kho bạc Nhà nước tổ chức. Biểu mẫu của Báo cáo tài chính Nhà nước đã được công bố công khai với những quy định sau:

Báo cáo tài chính Nhà nước phải được lập trên cơ sở dồn tích. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa BCTC Nhà nước và Quyết toán Ngân sách nhà nước được lập trên cơ sở tiền mặt.  Được chia sẻ tại Hội thảo, ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước nhận định BCTC Nhà nước bao trùm lên Báo cáo ngân sách.

Các đối tượng áp dụng được nêu trong Nghị định BCTC Nhà nước gồm có:

  • Các đơn vị có trách nhiệm lập báo cáo tài chính (Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương)
  • các đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính nhà nước và đơn vị, tổ chứcvà cá nhân khác có liên quan.

Danh sách cung cấp thông tin tài chính nhà nước phải có Cơ quan quản lý, thực hiện thu, chi NSNN; Cơ quan quản lý tài sản, nguồn vốn của Nhà nước các cấp; Cơ quan nhà nước, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Cơ quản, tổ chức quản lý quỹ tài chính của nhà nước ngoài ngân sách và Đơn vị sự nghiệp công lập.

Báo cáo tình hình tài chính của Nhà nước bao gồm các thông tin sau: thông tin về tài sản và công nợ của Nhà nước, phản ánh tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo. Đáng chú ý, tài sản kết cấu hạ tàng như đường bộ, đường thủy nội địa, đường hàng không sẽ được hạch toán vào tài sản cố đinh hữu hình trong báo cáo.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính Nhà nước

Để lập được Báo cáo tài chính chuẩn nhất, trước tiên phải lập được Bảng cân đối số phát sinh.

Bảng cân đối số phát sinh thực chất là bảng tổng hợp của tất cả các sổ cái và sổ chi tiết bao gồm: Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ (bạn hãy thử ngẩm nghĩ lại xem có đúng như vậy không ?). Lưu ý là các tài khoản từ số 5 đến số 9 không được có số dư.

Số liệu để lên Bảng cân đối kế toán chính là số dư cuối kỳ của các tài khoản có số hiệu từ 1 đến 4 trên Bảng cân đối số phát sinh.

Số liệu để lên Báo cáo kết quả kinh doanh là số phát sinh trong kỳ trên Bảng cân đối của số phát sinh.

Các hình thức báo cáo tài chính nhà nước

Việc báo cáo tài chính nhà nước được quy định theo pháp luật thông qua các hình thức sau:

  • Phát hành ấn phẩm;
  • Thông báo bằng văn bản;
  • Niêm yết;
  • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính nhà nước là gì? ảnh 1

Thông tư hướng dẫn các đơn vị gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính được dưới dạng bản mềm (file điện tử), được phê duyệt, ký số theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của KBNN và gửi qua Cổng thông tin điện tử KBNN theo định dạng do KBNN thông báo. Hình thức gửi báo cáo giấy (kèm file điện tử) chỉ được áp dụng trong trường hợp đơn vị không đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký giao dịch điện tử với KBNN theo quy định.

Đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn sáu mươi ngày được tính từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt.

Đơn vị kế toán là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách của nhà nước. Đơn vị kế toán có sử dụng các khoảng đóng góp của nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền duyệt.

Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn là 1 năm 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kế toán năm.

Trên đây là những thông tin chia sẽ về Báo cáo tài chính nhà nước là gì? Hình thức và các quy định lập báo cáo tài chính nhà nước. Hi vọng với những thông tin trên sẽ cung cấp thêm cho bạn nhiều nguồn kiến thức hữu ích.